Algemene voorwaarden 

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken.

artikel 1

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de wet rijonderricht motorrijtuigen. de rijinstructeur moet in het bezit zijn van een gedig instructeurpas.

1.2 Het Theorie- of praktijkexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd na dat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling, met uitzondering een sanitaire stop.  Bijvoordeeld geen boodschappen halen.

1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede berdijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaanals gevolg van ziekte van de rijinstructeur of een ongeval,weers-en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogste gesteld en er wodrt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangendeinstructeur ingezet. De leerling kan in zo'n geval geen aanspraak maken op enige restititie.en/of schadevergoeding.

 

De kanidaat / leerling dient te houden aan de volgende afspraken.

Artikel 2

2.1 Om aotorijlessen te volgen moet  de leerling minimaal 16,5 jaar oud zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 de leerling zotgt er voor dat om op tijd op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leeling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesroken plaats. Ben je er dan nog niet ,dan heeft de rijschool het recht 100% de les in rekenig te brengen .

2.3 De leerling mag de les afzeggen of verschuiven. Echter wel 36 uur van te voren anders heeft de rijschool het recht 50% in verband met de gereserveerde tijd. binnen 24 uur heeft de rijschool het recht 100% in rekening te brengen.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet in bij de leerling in rekenig gebracht indien er een dringendereden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie lid, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij  je weet dat je  opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven, verandering van een schoolrooster of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijk informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand,medicijn, alcohol en of drugsgebruiknaar waarheid aan de rijschool. De gezondheisverklaring die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevild is op eigen risico van de leerling en ouderlijk gezag.

2.6 Indien deleerling iets verzwijgt uit het geen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te beëndigen zonder enige resitutie van de lesgelden.

2.7 Bij schade onstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situatie heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

 

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 3

3.1 Betalingen zijn contant of bank mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datumvoldaan te zijn,gebeurd dit niet dan worden de lessen stopgezet.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaald, dan hanteert de rijschool de volgende procedure.

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang de leerling 8 dagen na de herinniging een aanmaningwaarbij de aanmaningskosten (minimaal 10 euro)worden gerekend. indien mogelijk wordt er telefonische contact gezocht met de leerling.

b. De rijschoolmag rente gaan vragen over het verschuldigde berag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. 

3.4  Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaald, dan schakelt de rijschool een gerechtsdeuwaarder in.  De kosten hier van worden verhaald op de leerling.

3.5 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en je behaald je rijbewijs terwel je pakket nog niet volledig benut hebt,dan heb je recht op resititie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur prijs. 

3.6 Lespakketten die zijn aangeschaft worden bij stop zetten opleiding niet gecrediteerd. 

 

Rij(her) examen en Tussen tijdse toets

Artikel 4

4.1 Als de leerling niet of te laat  op het examen verschijnt vanwegen oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag, het examen komt dan te vervallen.

4.2 Mocht rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet te betalen. 

4.3 in sommige gevallen is mogelijk een examen te annuleren echter er kunnen kosten in rekenig worden gebracht. 

 

BEKIJK DE TARIEVEN

LESTIJDEN

Maandag: 08.00 tot 20:00

Dinsdag: 08.00 tot 18:00

Woensdag: 08.00 tot 20:00

Donderdag: 08.00 tot 20:00

Vrijdag: 08:00 tot 18:00

Zaterdag: 08.30 tot 13:30

GOED OM TE WETEN!