Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 

Algemene voorwaarden 

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken.

artikel 1

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de wet rijonderricht motorrijtuigen. de rijinstructeur moet in het bezit zijn van een gedig instructeurpas.

1.2 Het Theorie- of praktijkexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd na dat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling, met uitzondering een sanitaire stop.  Bijvoordeeld geen boodschappen halen.

1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede berdijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaanals gevolg van ziekte van de rijinstructeur of een ongeval,weers-en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogste gesteld en er wodrt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangendeinstructeur ingezet. De leerling kan in zo'n geval geen aanspraak maken op enige restititie.en/of schadevergoeding.

De kanidaat / leerling dient te houden aan de volgende afspraken.

Artikel 2

2.1 Om aotorijlessen te volgen moet  de leerling minimaal 16,5 jaar oud zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 de leerling zotgt er voor dat om op tijd op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leeling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesroken plaats. Ben je er dan nog niet ,dan heeft de rijschool het recht 100% de les in rekenig te brengen .

2.3 De leerling mag de les afzeggen of verschuiven. Echter wel 36 uur van te voren anders heeft de rijschool het recht 50% in verband met de gereserveerde tijd. Binnen 24 uur heeft de rijschool het recht 100% in rekening te brengen.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet in bij de leerling in rekenig gebracht indien er een dringendereden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie lid, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij  je weet dat je  opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven, verandering van een schoolrooster of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijk informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand,medicijn, alcohol en of drugsgebruiknaar waarheid aan de rijschool. De gezondheisverklaring die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevild is op eigen risico van de leerling en ouderlijk gezag.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit het geen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te beëndigen zonder enige resitutie van de lesgelden.

2.7 Bij schade onstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situatie heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 3

3.1 Betalingen zijn contant of bank mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datumvoldaan te zijn,gebeurd dit niet dan worden de lessen stopgezet.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaald, dan hanteert de rijschool de volgende procedure.

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang de leerling 8 dagen na de herinniging een aanmaningwaarbij de aanmaningskosten (minimaal 10 euro)worden gerekend. indien mogelijk wordt er telefonische contact gezocht met de leerling.

b. De rijschoolmag rente gaan vragen over het verschuldigde berag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. 

3.4  Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaald, dan schakelt de rijschool een gerechtsdeuwaarder in.  De kosten hier van worden verhaald op de leerling.

3.5 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en je behaald je rijbewijs terwel je pakket nog niet volledig benut hebt,dan heb je recht op resititie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur prijs. 

3.6 Lespakketten die zijn aangeschaft worden bij stop zetten van de opleiding wel gecrediteerd, min 25 euro administratiekosten.

Rij(her) examen en Tussen tijdse toets

Artikel 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwegen oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag, het examen komt dan te vervallen.

4.2 Mocht rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet te betalen. 

4.3 in sommige gevallen is mogelijk een examen te annuleren echter er kunnen kosten in rekenig worden gebracht. 

Beëndigen van de les-en pakketoerkomsten

Artikel 5

5.1 De rijschool heeft het recht om alle van overeenkomsten onmiddellijk te doen ontbinden als:

a. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool ( zie artikel 2.5.

b. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruit gang van de lessen.

Aanvullende afspraken.

Artikel 6

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Lespakketten.

Artikel 7

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen geruik maken van het examen. de leerling dient dan eert extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse lessen uurtarief. deze worden maandelijk achteraf in rekenig gebracht.

7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets of praktijkexamen gereserveerd of afgenomen. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het evertueel overschrijden van het aantal uren van het pakket .

7.2 Bij lange wachtijden van het CBR kan van (7.2) worden afgeweken, echter dit altijd op verzoek / risico van de leerling.  

Vrijwaring

Artikel 8

8.1 Als de leering tijdens de rijles of op het examen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De rijschoolkan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor de boete en schade veroorzaakt aan derden De rijschool draagt zelf het ricico tenzij de leerling meerdere keren is gewaarschuwd over zijn wangedrag. (opzettelijk contstant te hard rijden,  asociaal weggedrag)

b. Het is verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol, drugs en aandere middelen (medicijen) die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloer was kan hij aansprakelijk worden gesteld.

Klachtenafhandeling.

a. Hoewel wij onze uiterste best doen om de beste service te verlenen aan onze leerlingen, kan het natuurlijk altijd voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Mocht dit het geval zijn ,dan kunt u altijd uw ontevredenheid of klacht sturen naar info@autorijschool-vlietstra.nl

b. Van elke klacht wordt een dossier aangelegd met de aard van de klacht en wijze van afhandeling.

c. Deze klacht wordt afgehandeld door een andere  instructeur .

d. We streven erna om de klacht binnen twee weken te behandelen en af te sluiten.

e. afhankelijk van de ernst van de klacht zullen wij per e-mail of telefonische contact met de leerling /ouders opnemen.

Bekijk de tarieven

 

LESTIJDEN


Maandag: 08.00 tot 20:00

Dinsdag: 08.00 tot 18:00

Woensdag: 08.00 tot 20:00

Donderdag: 08.00 tot 20:00

Vrijdag: 08:00 tot 18:00

Zaterdag: 08.30 tot 13:30

GOED OM TE WETEN!

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren